Home > Touch Screen > Dell Touch Screen Not Working Windows 8

Dell Touch Screen Not Working Windows 8

Contents

Lucia Storbritannien Surinam Swaziland Sverige Sydafrika Tadzjikistan Taiwan Tanzania Tchad Thailand Tjeckien Togo Trinidad och Tobago Tunisien Turkiet Turkmenistan Turks- och Caicosöarna Tyskland Uganda Ukraina Ungern Uruguay USA Uzbekistan Vanuatu Venezuela Press the Windows Key and type then click "Tablet PC Settings" listed under Control Panel. Uppdatera inställningarna för Penna och pekskärm. Wait 30 seconds and then turn the tablet back on. http://elliottwaveresearch.com/touch-screen/dell-touch-screen-not-working-windows-10.html

Choose Pen or Touch input. Lucia St. DisplayPort-portar liknar vanligen USB-portar med en sned kant på den ena sidan. Klicka på Kalibrera för att starta kalibreringsverktyget. (Bild 2). http://www.dell.com/Support/Article/us/en/19/SLN285227

Dell Touch Screen Not Working Windows 8

Lucia Storbritannien Surinam Swaziland Sverige Sydafrika Tadzjikistan Taiwan Tanzania Tchad Thailand Tjeckien Togo Trinidad och Tobago Tunisien Turkiet Turkmenistan Turks- och Caicosöarna Tyskland Uganda Ukraina Ungern Uruguay USA Uzbekistan Vanuatu Venezuela share|improve this answer answered Apr 18 '15 at 19:22 Steven H 412 For some reason, this worked where trying it without sliding the cursor first didn't. How do unlimited vacation days work? Ta bort synligt damm med hjälp av en mikrofiberduk och borsta försiktigt bort eventuella smutspartiklar.

  1. Om ovanstående steg inte löser problemet kontaktar du Dells tekniska support för hjälp.        

    Artikel-ID: SLN285227 Senast ändrad: 2016-06-01 10:15 Betygsätt den här artikeln Korrekt Användbart Lätt
  2. Information om ljudsignaler/felkoder finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Pre-Boot System Assessment (PSA) Diagnostics and Error Codes For Dell Computers (PSA-diagnostik (Pre-Boot System Assessment) och felkoder för Dell-datorer) Anslut till
  3. Välj produktmodell (modellnumret visas på framsidan av din produkt).
  4. outlet.
  5. Sidan för produktsupport Om det inte är din Dell-produkt som visas kan du klicka på Ändra produkt.

Anslut en mus till datorn. Thanks for trying anyway though! –Emanuel Elliott Sep 8 '15 at 23:09 This works in Windows 7, 8, and 10 –TFD Dec 9 '15 at 10:24 I Make sure the Auto-rotate screen option is checked. Dell Inspiron Touch Screen Not Working Windows 10 Vilka olika typer av externa skärmportar som kan finnas på din dator visas i (bild 1).

Kitts och Nevis St. Dell Touch Screen Not Working Windows 10 Your cache administrator is webmaster. asked 2 years ago viewed 11369 times active 7 months ago Related 1using an external monitor as an extension makes my touch screen HP TX2 no longer work as touch screen4Mix http://www.dell.com/support/article/us/en/4/SLN151930 Note: To re-enable the touchscreen follow the above steps but choose 'Enable' instead of Disable.

Touch the screen and it will say something like "Hit enter to move to the next step". Dell Touch Screen Not Working Windows 7 Use a soft, lint-free cloth slightly dampened with water or eyeglass cleaner, do not apply liquids directly to the screen. Om du väljer att radera data snabbt kan kanske en del data återskapas med hjälp av särskild programvara. Starta om systemet.

Dell Touch Screen Not Working Windows 10

windows multiple-monitors touchscreen share|improve this question edited Nov 6 '14 at 0:35 asked Nov 5 '14 at 21:23 Emanuel Elliott 38116 My crystal ball is in the shop, can http://en.community.dell.com/support-forums/laptop/f/3518/t/19529462 The correct monitor will now be selected. Dell Touch Screen Not Working Windows 8 Any ideas as to how the tablet pc settings button would work for me? Dell Inspiron 15 Touch Screen Not Working Under Återställ datorn utan att dina filer påverkas trycker du eller klickar på Kom igång.

Låt LCD-skärmen torka ordentligt innan du slår på den igen. this contact form How to prove that authentication system works, and that the customer is using the wrong password? non abrasive cleaner or water on cloth if needed, but not on screen) and wipe the surface and sides of the touch screen to remove any dirt or fingerprints. 23 Previous Beroende på vilken produktmodell du har kan du välja alternativet Visa eller Hämta för användarhandboken, eller båda. Dell Inspiron 15 Touch Screen Not Working Windows 10

Felsökning av pekskärm Felsökning av pekskärm görs i ett antal steg. Prova varje steg nedan och se om problemet är löst, och stanna när du utfört ett steg som återställer pekskärmens funktion.   Innan du återställer ditt system (sista steget nedan) bör To remove these particles: Turn off the computer. have a peek here Disconnect the power cord from the wall 2.

Is it just a broken feature? –Emanuel Elliott Nov 6 '14 at 3:08 If this still is the accepted answer, look below for the correct answer for win 7. Dell Latitude Touch Screen Not Working Dell shall not be liable for any loss, including but not limited to loss of data, loss of profit or loss of revenue, which customers may incur by following any procedure Previous examples of large scale protests after Presidential elections in US?

Lucia Storbritannien Surinam Swaziland Sverige Sydafrika Tadzjikistan Taiwan Tanzania Tchad Thailand Tjeckien Togo Trinidad och Tobago Tunisien Turkiet Turkmenistan Turks- och Caicosöarna Tyskland Uganda Ukraina Ungern Uruguay USA Uzbekistan Vanuatu Venezuela

Hämta och visa handböcker Via den här länken kommer du till Dells sida för produktsupport. Kontrollera att alla drivrutinerna är de senaste från webbplatsen support.dell.com. Kitts & Nevis St. How Do I Turn On The Touchscreen On My Dell Det visas i den övre delen i fönstret Spara som.

Use a clean, lint-free cloth (you may spray mild, non-abrasive cleaner or water on the cloth if needed, but not on the screen) and wipe the surface and sides of the more stack exchange communities company blog Stack Exchange Inbox Reputation and Badges sign up log in tour help Tour Start here for a quick overview of the site Help Center Detailed Om det inte löser problemet kanske operativsystemet måste installeras om. Check This Out Om du har satt på ett skärmskydd kan det hindra pekskärmen från att registrera att du rör vid den (detta kan ske om skärmskyddet inte är avsett för en kapacitiv pekskärm

I used a solution that I happened to already have on my laptop on an exam. In order to achieve a speedy publication, Quick Tips may represent only partial solutions or work-arounds that are still in development or pending further proof of successfully resolving an issue. Hämta de senaste drivrutinerna från webbplatsen för Dell-drivrutiner.   5. Dina synpunkter har skickats.

It has Windows 7. Perform the point calibration that appear on the screen to correct the linearity problems. Klicka på Bekräfta. Run the Over the Air (OTA) update if the touch function works well enough.

Sverige Välj land Afghanistan Albanien Algeriet Amerikanska Jungfruöarna Angola Anguilla Antigua och Barbuda Argentina Armenien Aruba Asien/Stillahavsområdet Australien Azerbajdzjan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belgien Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bosnien och Kalibrera om pekskärmen. Touch Screen Problems Some or all multi-touch features are not working — • Certain multi-touch features may be disabled. Isn't AES-NI useless because now the key length need to be longer?

Therefore it isn't possible to do it like this. If you have installed a screen protector, it may be preventing the tablet from registering that you are touching the screen (this may occur if it is not designed for capacitive Ta bort all överflödig fukt eftersom skärmen annars kan skadas. Please try the request again.

Touch the Apps icon in the center of the bottom row on the home screen (Figure 1) . Kitts och Nevis St. Yes No Send us feedback Feedback shows invalid character, not accepted special characters are <> () \ Send Feedback Sorry, our feedback system is currently down.